| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នំគិរីរម្យ មានន័យថា ភ្នំនៃភាពរីករាយ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ មីនា ២០២៤ | ១៤:៥១

ចែករំលែក